Przebieg postępowania

There are no translations available.

POZEW ZBIOROWY - KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI


1.    Analiza umowy pod kątem pozwu zbiorowego i informacja do Klienta – do 7 dni roboczych (analiza obecności postanowień niedozwolonych)

2.    Podpisanie umowy z Kancelarią o obsługę prawną – do 10 dni roboczych od zakwalifikowania do pozwu na podstawie analizy dokumentów

3.    Zawarcie umowy pomiędzy członkami grupy. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki wszystkich osób przystępujących do pozwu grupowego

4.    Wybór reprezentanta grupy. Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. Jeżeli Rzecznik Konsumentów (prowadzimy w tym zakresie rozmowy) zgodzi się reprezentować członków grupy, wówczas złożenie pozwu nie łączy się z koniecznością uiszczenia żadnej opłaty. W przypadku wyboru innego reprezentanta grupy złożenie pozwu jest poprzedzone uiszczeniem opłaty sądowej wynoszącej 2% łącznej wartości roszczeń.

5.    Zawarcie przez Kancelarię umowy z reprezentantem grupy. Udzielenie przez reprezentanta grupy pełnomocnictwa radcom prawnym z Kancelarii.

6.    Wniesienie pozwu grupowego do właściwego Sądu Okręgowego.

a) Sąd, na wniosek pozwanego banku, orzeka o tym, czy konsumenci będą zobowiązani do zdeponowania określonej kwoty na zabezpieczenie kosztów procesu poniesionych przez pozwanego (kaucja).
Na postanowienie Sądu każdej ze stron przysługuje zażalenie. Analiza dotychczasowych rozstrzygnięć wskazuje, że kaucja jest ustalana sporadycznie.

b) postanowienie Sądu o przyjęciu lub odmowie przyjęcia sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego
Na postanowienie Sądu każdej ze stron przysługuje zażalenie. Analiza dotychczasowych rozstrzygnięć wskazuje, że z reguły po ww. postanowieniu strona niezadowolona z treści postanowienia składa zażalenie do Sądu Apelacyjnego.
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przyjęciu sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego:

c) Sąd zarządza publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w środkach masowego przekazu i wyznacza termin, w którym będzie możliwe przystąpienie do grupy Przystąpienie do grupy po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będzie możliwe.

d) Sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Strona niezadowolona z treści postanowienia może złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

e) Po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu składu grupy, Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe w celu wykazania zasadności roszczeń członków grupy.

f) Sąd wydaje wyrok uwzględniający lub oddalający powództwo. Strona niezadowolona z treści wyroku może wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego. Wyrok Sądu Apelacyjnego z reguły kończy postępowanie w sprawie.

7.    Prawomocne rozstrzygnięcie, z którego wynika, że powodowie nie są związani  zakwestionowanymi zapisami:
a)    otwiera możliwość domagania się zwrotu nadpłaty należności w postępowaniu sądowym lub pozasądowym jeśli pozew zbiorowy dotyczył żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego
b)    w razie dodatkowo sprecyzowania roszczeń pieniężnych  (ale wysokość roszczenia każdego członka grupy musi być ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy) – kończy postępowanie

 

W chwili obecnej Kancelaria kompletuje osoby chętne do przyłączenia się do przygotowywanego pozwu zbiorowego. Więcej informacji wkrótce.