Pozwy zbiorowe - informacje

There are no translations available.

 

Do naszej Kancelarii zgłasza się coraz więcej Klientów, zainteresowanych uznaniem za niedozwolone niektórych zapisów umownych umów kredytowych. Powyższe jest konsekwencją coraz bardziej przychylnego kredytobiorcom orzecznictwa sądów powszechnych. W swym orzecznictwie sądy coraz częściej zarzucają bankom posługiwanie się w umowach kredytowych postanowieniami umownymi o niedozwolonym charakterze, dotyczącymi m.in. obligatoryjności ustanowienia ubezpieczenia, narzucania ubezpieczycieli, obciążania składką Klientów w sytuacji, gdy faktycznie uposażonym z tytułu ubezpieczenia jest bank, doliczania składek do raty kredytu, braku informacji ze strony banków, w szczególności co do sposobu obliczania składki czy pozbawienia kredytobiorcy możliwości żądania zwrotu składki (więcej w temacie Postanowienia niedozwolone).

 

Jednocześnie w umowach kredytowych indeksowanych do walut obcych, w tym popularnych franków, kwestionowane są zapisy dotyczące sposobu przeliczenia kursu walut. Najczęściej banki posługują się przy przeliczeniu własnymi kursami, bez możliwości weryfikacji sposobu ustalenia kursów zawartych w Tabeli przez kredytobiorcę. Sądy zarzucają, że w tym przypadku kredytobiorca nie jest informowany o sposobie przeliczenia kursu i podważają prawidłowość postępowania banków.

 

Postanowienia niedozwolone, które zostaną uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszające interesy konsumentów nie powinny wiązać konsumentów w umowach z bankami. Na mocy art. 479 (43) k.p.c. prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnosi skutek również wobec osób trzecich. Warto pamiętać, że taki sam skutek wywołują klauzule równoważne, więc sam fakt braku wpisu dokładnie takiego zapisu w Państwa umowie nie oznacza, że nie można go zaskarżyć.

 

W razie wyrażenia zainteresowania prosimy o kontakt z Kancelarią: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub bezpośrednio z radcą prawnym Agnieszką Sobczyk (+48 600 850 745).