Aktualności

01.04.2020 UCHWALENIE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, rozpoznawanie Państwa spraw przez Sądy ulegnie zmianie.

Odnosi się do tego art. 15 zzs ustawy, zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotyczy on spraw o rozpoznawanych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, dotyczących o grach hazardowych

Oznacza to, iż jeżeli w Państwa sprawie biegł termin do dokonania czynności procesowej i nie skończył się przed datą wejścia w życie ustawy termin ten nie upłynie do końca trwania ogłoszonego stanu epidemii SARS-CoV-2. Jeśli termin taki wynika z pisma doręczonego po 1.04.2020 termin w ogóle nie zaczyna biec.

Chcieliśmy także rozwiać wątpliwości powstałe w gruncie doniesień medialnych, dotyczące zawieszenia biegu terminów wymagalności roszczeń dochodzonych na podstawie prawa cywilnego. Informujemy, że w wyniku prac legislacyjnych oraz przyjętych przez Sejm poprawek senackich do ustawy, zawieszenie terminów nie będzie dotyczyło wspomnianych terminów prawa cywilnego (np. terminów zawitych, terminów do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przedawnienia, zasiedzenia). Przedstawiając powyższą sytuację na przykładzie prowadzonej działalności oznacza to dokładnie, że w przypadku wystawienia przez Państwa faktury, kontrahent ma obowiązek ją opłacić w wyznaczonym przez Państwa terminie.

Powyższe ma również istotne znaczenie dla postępowań frankowiczów. Bieg przedawnienia roszczeń w stosunku do banków nie uległ zawieszeniu ani przerwaniu na skutek ogłoszenia stanu epidemii. Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie powierzone nam sprawy, nie tylko frankowe, obsługiwane są normalnie i obecna sytuacja epidemiologiczna nie będzie zagrażała Państwa interesom reprezentowanym przez Kancelarię.

 

13.03.2020 KOMUNIKAT KANCELARII W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

dla zwiększenia zarówno Państwa bezpieczeństwa jako naszych Klientów, jak i bezpieczeństwa naszych pracowników, a także w związku z zaleceniami rządowymi co do ograniczenia kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum, Kancelaria podjęła decyzję o ograniczeniu działania biura Kancelarii oraz przejściu w maksymalnym możliwym zakresie na pracę zdalną.

Co to dla Państwa oznacza?

- Państwa sprawy jak dotychczas będą prowadzone terminowo i z najwyższym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem z naszej strony

- wszystkie terminy, zarówno procesowe jak i z Państwem uzgodnione, będą zachowane

- wszyscy prawnicy Kancelarii będą dla Państwa jak dotychczas dostępni w godzinach pracy Kancelarii, tj. co najmniej pomiędzy 9.00 a 17.00 w dni robocze

- ograniczone będą do absolutnego minimum spotkania w Kancelarii oraz poza nią z udziałem naszych prawników, jednakże gorąco zachęcamy do innych niż osobiste form kontaktu z nami, w tym w formie tele- i wideokonferencji.

Prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszymi prawnikami pod nr telefonów komórkowych podanymi w zakładce KONTAKT.


03.01.2020 Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.WAŻNE !!! Z radością zawiadamiamy o wydaniu kluczowego w naszej ocenie wyroku unieważniającego umowę kredytową p. Dziubak. Sprawa ta jest pokłosiem wyroku TSUE C-260/18 zawierającego odpowiedź na istotne pytania prawne p. Dziubak. Umowa p. Dziubak unieważniona została w całości. Co istotne, w postępowaniu tym brał udział Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz przedstawiciel prokuratury. Wszystkie te podmioty stanęły na stanowisku, że unieważnienie umowy kredytowej nie rodzi po stronie banku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kredytobiorcy.

Informujemy jednocześnie, iż również w prowadzonych przez naszą Kancelarię sprawach przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, sygn. I C 1958/17 oraz Sądem Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia, sygn. akt I C 1251/16, zapadły korzystne dla naszych klientów wyroki. W pierwszej sprawie kredyt został "odfrankowiony", w drugiej cała umowa unieważniona.

Serdecznie zapraszamy celem analizy umów


02.01.2020 Z radością zawiadamiamy, iż długoletni członek zespołu Prawa Bankowego naszej Kancelarii mec. Agnieszka Słowińska została wspólnikiem naszej Kancelarii z dniem 1 stycznia 2020 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów !

 

06.11.2019 Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko kredytobiorcom dawnego Kredyt Bank S.A. (sygn. akt XII C 1698/18) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny oddalił powództwo w całości, stwierdzając, że umowa kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM jest nieważna, a w konsekwencji powód nie może dochodzić roszczenia wynikającego z tej umowy. Sąd wskazał, że w świetle wyroku TSUE z dnia 3.10.2019 r. (C-260/18) nie ma podstaw do uzupełnienia postanowień abuzywnych dotyczących klauzuli waloryzacyjnej innymi postanowieniami, nie dopuszcza tego również polski porządek prawny, co w związku ze stanowiskiem TSUE daje możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.

 

15.10.2019 Z radością zawiadamiamy, że nasza praktyka Prawa Bankowego została wzmocniona przez osobę radcy prawnego Izabeli Maluszkiewicz

 

03.10.2019 WAŻNE ! W dniu 3 października 2019 roku o godz. 9.30 rano ogłoszony został wyrok TSUE w sprawie tzw. frankowej. Zgodnie z treścią uzasadnienia rozstrzygnięcia i dokonaną przez nas jego analizą powinno ono ułatwić dochodzenie roszczeń kredytobiorcom tzw. kredytów frankowych, w szczególności kredytów indeksowanych kursem CHF.Bezpośrednio po publikacji orzeczenia komentarza dla Fakty TVN udzieliła Partner naszej Kancelarii mec. Agnieszka SOBCZYK. Z materiałem wideo mogą zapoznać się Państwo TU

 

01.09.2019 Z radością zawiadamiamy, że nasza praktyka Prawa Nieruchomości oraz Private Equity została wzmocniona przez osoby radcy prawnego Joanny Smalewskiej - Kirsch oraz radcy prawnego Jolanty Wajs - Krawczyńskiej.

 

15.05.2019 W dniu dzisiejszym ukazała się na stronach magazynu FORBES publikacja naszego wspólnika Agnieszki Sobczyk opisująca najświeższe i, jak liczymy, kluczowe stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE w tzw. sprawach frankowych. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że stanowisko rzecznika zostanie podzielone w planowanym za chwile do wydania wyroku tegoż Trybunału. Całą treść publikacji znajdą Państwo TU

 

07.05.2019 Informujemy wszystkich zainteresowanych absolwentów prawa oraz studentów V roku, że w bieżącym roku wcześniej niż zwykle otwieramy możliwość składania zgłoszeń do programu praktyk wakacyjnych. Istnieje również możliwość ich odbycia przed lub po wakacjach. Tradycyjnie dla najlepszych przewidziana jest oferta dalszej ścieżki kariery w naszej Kancelarii.

W bieżącym roku w związku z dużą dynamiką ciekawych orzeczeń w obszarze tzw. kredytów frankowych zachęcamy szczególnie do aplikowania do tego zespołu.

 

02.05.2019 Z radością zawiadamiamy, że nasza praktyka Prawa Nieruchomości oraz Private Equity została wzmocniona przez osobę adwokata Jakuba Michalskiego.

 

14.12.2018 Radca prawny Agnieszka Sobczyk, Partner naszej Kancelarii kierujący departamentem Prawa bankowego, wzięła udział w programie Grudzień Konsumenta na Rynku Finansowym - akcji organizowanej przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W ramach akcji udzielano porad kredytobiorcom kredytów frankowych. Więcej informacji o akcji znajdą Państwo TU

 

12.12.2018 W rankingu kancelarii zajmujących się pomocą frankowiczom znaleźliśmy się w pierwszej 10 kancelarii rekomendowanych w kraju. Więcej informacji o rankingu i sposobie jego prowadzenia znajdą Państwo TU

 

12.11.2018 Z radością informujemy, iż Departament Prawa Nieruchomości naszej Kancelarii został wzmocniony przez radcę prawnego Katarzynę Janicką

 

07.11.2018 W dniu dzisiejszym ukazała się na stronach magazynu FORBES publikacja opisująca wydane pozytywne wyroki w tzw. sprawach frankowiczów. Opisywane w poz. 4, 5 i 18 zapadłe wyroki były prowadzone przez naszą Kancelarię. Całą treść publikacji znajdą Państwo TU

 

01. 10.2018 UWAGA - zmiana adresu naszej siedziby.

W związku z dynamicznym rozwojem zmuszeni byliśmy zmienić naszą siedzibę we Wrocławiu. Obecnie od dnia 1 października 2018 roku biuro Kancelarii znajduje się przy ul. Szajnochy 11 / 1C we Wrocławiu. Pozostałe dane kontaktowe Kancelarii nie ulegają zmianie.

 

06.2018

Z przyjemnością informujemy, że wznawiamy program Praktyk wakacyjnych w naszej Kancelarii. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce KARIERA / Praktyki

Jeżeli mieliby Państwo dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z radcą prawnym Agnieszką Sobczyk KONTAKT (link).

 

05.2018

Sąd Okręgowy w Opolu w prawomocnym już wyroku z dnia 10 maja b.r. uznał, iż w wypadku błędnego ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od rent zagranicznych przez bank obsługujący rachunki, na które te renty wpływają i upływie okresu do skorygowania deklaracji określających wysokość podatku dochodowego z tego tytułu klientowi banku nadal przysługuje roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego i może on się domagać naprawienia szkody z tego tytułu od banku. Wyrok zgodnie z naszą najlepszą wiedzą ma charakter precedensowy. Od wyroku nie przysługuje już skarga kasacyjna (sygn. SO Op II Ca 99/18).

Jeżeli chcieliby Państwo poznać szczegółowe motywy rozstrzygnięcia zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z radcą prawnym Krzysztofem Granatem KONTAKT (link).

 

04.2018

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, sygn. akt. I C 2005/15 po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym postanowił zarządzić ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W związku z powyższym informujemy o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje o koncepcji pozwu zbiorowego znajdą Państwo w zakładce Spory z bankami -> Santander Consumer Bank.

Jeśli Państwa roszczenie nie kwalifikuje się na dołączenie do pozwu zbiorowego lub z jakichkolwiek innych przyczyn chcą Państwo zdecydować się na spór indywidualny zapraszamy do kontaktu z sekretariatem naszej Kancelarii KONTAKT (link).

 

11.2017

Informujemy, iż rozpoczęliśmy dla jednego z naszych klientów, wiodącej firmy z branży budowlanej, realizację szeroko zakrojonego projektu pozyskiwania pracowników – rezydentów krajów spoza UE na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych. Wszystkich przedsiębiorców branżowych zapraszamy serdecznie do współpracy celem lobbowania za uelastycznieniem procedur zatrudniania cudzoziemców i ich legalizacji pobytu w RP. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z prowadzącym projekt r.pr. Krzysztofem Granatem

 

10.2017

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W dniu 30.10.2017 r. K&L Legal we współpracy z Dyrektorem Generalnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowała spotkanie dla przedsiębiorców Dolnego Śląska zatrudniających cudzoziemców dotyczące długotrwałych procedur uzyskiwania zezwoleń na pracę i kart pobytu dla obcokrajowców oraz możliwości ich przyspieszenia. W spotkaniu brało udział także 18 przedstawicieli dużych dolnośląskich pracodawców. Uczestnicy zdecydowali powierzyć nam realizację wspólnej inicjatywy mającej usprawnić procedury zatrudniania cudzoziemców.

 

10.2017

Nietypowa wygrana z bankiem

Z radością informujemy, iż udało nam się dla jednego z klientów K&L Legal uzyskać zasądzający wyrok w Sądzie Rejonowym w Brzegu w nietypowej i precedensowej sprawie bankowej. Po pierwsze sąd uznał, iż w razie wadliwego pobierania przez bank jako płatnika zaliczek na poczet podatku dochodowego od rent zagranicznych zwrot nadpłaconego podatku może nastąpić nie tylko w trybie przewidzianym w ordynacji podatkowej, ale również nadpłaconego podatku można się domagać od wadliwie go wyliczającego banku. Termin przedawnienia takich roszczeń może wynosić nawet 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny i czekamy na jego uzasadnienie

 

09.2017

Kolejna prawomocna wygrana Naszych Mocodawców

Informujemy że sprawa, którą prowadziliśmy w Świdnicy przed Sądem Okręgowym, broniąc naszych Mocodawców przed Santander Consumer Bank S.A., została 3 sierpnia oddalona. Bank w obliczu uzasadnienia rozstrzygnięcia Sądu oraz przedłożonych przez powodów dowodów, nie zdecydował się na apelację. Sprawa toczyła się pod sygnaturą I C 2301/16. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wyroku : Wyrok - I C 2301/16

 

08.2017

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią artykułu na stronie Polsat News- Frankowiczka prawomocnie wygrała z bankiem. Oddał jej 49 tys. zł nadpłaconych rat kredytu:

Polsat News - Frankowiczka wygrała z bankiem.

 

08.2017

Informujemy, że dnia 28 lipca 2017 r. uprawomocniło się postanowienie o przyjęciu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

 

07.2016

Wspólnik Kancelarii - radca prawny Agnieszka Sobczyk, udzieliła wyjaśnień w sprawie prawomocnego wyroku przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem: TVP3 - precedensowy proces nadzieją dla Frankowiczów

 

07.2017

Informujemy, że 20 lipca 2017 r. uzyskaliśmy prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. w sprawie o sygnaturze II Ca 2200/16 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Sąd Okręgowy uznał apelację banku za oczywiście bezzasadną. O tej sprawie mogli Państwo przeczytać pod adresem: Gazeta Wrocławska - Frankowiczka wygrała z bankiem w sądzie

 

01.2017

Informujemy, że nasza Kancelaria zdobyła tytuł Geparda Biznesu 2016, który jest przyznawany przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł przyznawany jest firmom na podstawie porównania ich wyników finansowych do wycen spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie. Do analizy posłużyły dane 40 tysięcy polskich przedsiębiorców.

Więcej - Lista Gepardów Biznesu 2016 r.

 

12.2016

Informujemy, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny wydał w dniu 21 grudnia 2016 r. postanowienie o przyjęciu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank S.A. do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Powyższe postanowienie nie jest prawomocne.

 

12.2016

Frankowicze dalej walczą z bankami. Niektórzy poszli do sądów, inni czekają na ustawowe zmiany. Czy banki złamały prawo udzielając kredytów w obcej walucie - o tym w publicystyce Radia Wrocław, gdzie gościem była mecenas Agnieszka Sobczyk z naszej Kancelarii:

RadioWroclaw.pl - Publicystyka Radia Wrocław - Frankowicze

 

12.2016

W okresie przejściowym będzie funkcjonowało w obiegu równolegle kilka różnych typów zezwoleń. Można przewidywać, że na pewien czas wydłuży to procedury rozpatrywania wniosków i spowoduje perturbacje organizacyjne w urzędach. Prawnicy naszej Kancelarii pomagają w przebrnięciu przez skomplikowane wymogi proceduralne, a dzięki nam czas oczekiwania na decyje ulega znacznemu skróceniu. Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy i zapoznania się z naszym artykułem:

Money.pl - Unia Europejska chce znieść wizy dla Ukraińców

 

11.2016

Postępowania sądowe "frankowiczów" przeciwko bankom wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów jak i samych zainteresowanych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów:

Onet.pl - Frankowicze wygrali z bankiem przed sądem

Wrocław.onet.pl - wygrana Frankowiczów

RadioWroclaw.pl - Frankowicze idą do sądów i wygrywają

 

11.2016

W celu uproszczenia Klientom Kancelarii rozliczeń w indywidualnych sprawach bankowych, poniżej podajemy numer konta bankowego, na który prosimy dokonywać stosownych wpłat w przedmiotowych sprawach:

...................................................................93 1940 1076 3045 7111 0001 0000


10.2016

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok zaoczny z powództwa konsumentów przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A., pozbawiający wykonalności tytuł egzekucyjny wydany przez Bank. Nasza Kancelaria reprezentowała Klientów, a Bank nie podjął obrony.

 

09.2016

Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok dotyczący "frankowiczów", który wzbudził duży odzew zarówno wśród zainteresowanych jak i innych osób spłacających kredyty waloryzowane w walutach obcych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu i z opinią eksperta mec. Agnieszki Sobczyk:

Przełomowy wyrok w sprawie frankowiczów. Kasacja mBanku oddalona.

 

08.2016

Uprzejmie informujemy, że Sąd I Instancji uzasadnił nasz "pierwszy wyrok frankowy". Możecie się Państwo zapoznać z jego treścią klikając na ten LINK.

Sprawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów i frankowiczów. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z treścią tych wystąpień:

1. Subiektywnie o finansach - Maciej Samcik

2. Blog dostępny pod adresem: mbankniedozwolone.blogspot.com

3. Artykuł na portalu Polsat News

4. Artykuł na portalu Gazeta Wrocławska

 

07.2016

Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal Granat i wspólnicy sp. k. informuje, iż w dniu 20 lipca Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, XIV Wydział Cywilny, działając jako Sąd pierwszej instancji w całości uwzględnił powództwo Kredytobiorcy reprezentowanego przez naszego wspólnika mecenas Agnieszkę Sobczyk w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A., dotyczącej umowy kredytu nominowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF) ze zmiennym oprocentowaniem.

W wytoczonym powództwie Kredytobiorca zarzucił, iż klauzula waloryzacyjna, klauzula zmiennego oprocentowania, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz koszty związane z czynnościami windykacyjnymi stanowią niedozwolone postanowienia umowne w myśl art. 3851 k.c., które nie powinny go wiązać. Wytaczając powództwo Kredytobiorca wskazał także kwotę dochodzonego roszczenia od banku, która stanowiła różnicę pomiędzy tym co Kredytobiorca faktycznie zapłacił, a tym co powinien zapłacić, gdyby bank nie stosował postanowień niedozwolonych.

W rozstrzygnięciu zapadłym w dniu 20 lipca 2016 r., Sąd przychylił się do argumentacji wskazanej przez Kredytobiorcę uznając, iż określona w umowie klauzula waloryzacji, klauzula zmiennego oprocentowania, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz koszty dotyczące czynności egzekucyjnych nie wiążą powoda. Na tej podstawie sąd zasądził od banku na rzecz Kredytobiorcy kwotę dochodzonego przez niego roszczenia.

 

07.2016

Nasz wspólnik, mec. Agnieszka Sobczyk radca prawny, udzieliła wyjaśnień w zakresie treści wyroku z dnia 20.07.2016 r. w artykule Marka Muszyńskiego pt. "Przełomowy wyrok w sprawie frankowicza. Sąd nakazuje zwrot pieniędzy".
Treść artykułu można zapoznać się klikając ten LINK.

 

06.2016

W mediach pojawiła się kolejna wypowiedź wspólnika naszej Kancelarii mec. Agnieszki Sobczyk nt. problematyki pomocy frankowiczom. Więcej mogą Państwo przeczytać TU

 

05.2016

Rządowe Centrum Legislacji prowadzi prace nad  projektem zmian do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt wzmacnia pozycję dłużników, którzy zyskają prawo wnoszenia sprzeciwów przeciwko wpisom w rejestrach biur informacji gospodarczych takich jak np. KRD. Z uwagi na duże zainteresowanie przedsiębiorców i osób prywatnych powództwami o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym w związku z praktykami wpisywania do rejestrów wierzytelności nieistniejących, spłaconych, przedawnionych czy oznaczonych jako bezsporne, nasza Kancelaria wystąpiła z oficjalnym zapytaniem o stan zaawansowania prac legislacyjnych nad w.w. projektem. Tekst zapytania można znaleźć tutaj.  Wszystkie osoby poszkodowane przez nieuczciwe działania wierzycieli związane z wpisami do rejestrów biur informacji gospodarczych, mają możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody "moralne" poprzez zlecenie naszym prawnikom wystąpienia na drogę sądową.

 

02.2016

W dniu 08.02.2016 r. nasza Kancelaria rozpoczęła współpracę z Rzecznikiem Finansowym, który zajmuje się reprezentowaniem interesów klientów rynku finansowego. Współpraca jest prowadzona w związku z działaniami i kompetencjami Rzecznika Finansowego określonymi ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348).

 

11.2015

W efekcie prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania przeciwko Home Broker S.A., decyzją nr RGD 4/2015 z dnia 28.10.2015 r. UOKiK stwierdził naruszenie przez Home Broker zbiorowych interesów konsumentów, nakładając na Spółkę karę w wysokości 330 tys. zł. W latach 2010 – 2013 spółka oferowała konsumentom możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 KOLORY we Władysławowie. Na ten cel oferowała również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku. Nasza Kancelaria przygotowuje powództwo o odszkodowanie przeciwko Home Broker. Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr tel. Kancelarii +48 793-600-822 oraz +48 71 73 45 913.

 

10.2015

14. października  UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Volkswagen Group Polska. Z uwagi na powyższe nasza Kancelaria zintensyfikowała prace nad przygotowaniem pozwów zbiorowych oraz pozwów indywidualnych przeciwko Volkswagen. Zbieramy zgłoszenia przedsiębiorców oraz osób indywidualnych, które zamierzają przyłączyć się do pozwów zbiorowych lub są gotowe wystąpić indywidualnie na drogę prawną. W tej sprawie uprzejmie prosimy o kontakt na nr tel. + 48 793-600-822 oraz +48 71 73 45 913.

Informujemy, że Volkswagen Group Polska uruchomił stronę internetową, na której można sprawdzić, czy sprawa dotyczy posiadanego przez Państwa samochodu:

 

09.2015

Zbieramy zgłoszenia przedsiębiorców oraz osób indywidualnych, które zamierzają przystąpić do sporu przeciwko Volkswagen Group Polska. Powyższe może być interesującą propozycją w szczególności dla przedsiębiorstw transportowych oraz spedycyjnych.

18. września 2015 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska - ujawniła, że niemiecki koncern Volkswagen w silnikach diesla typu EA 189 instalował oprogramowanie, które zafałszowywało wyniki testów emisji spalin. Koncern zaplanował akcję naprawy silników. Zmiana oprogramowania lub modyfikacje techniczne będą jednak miały wpływ na zachowanie osiągów, na przyszłe zużycie paliwa czy zmiany w parametrach silnika. Manipulowanie wskaźnikami emisji spalin w samochodach niemieckiego koncernu Volkswagen dotyczy ok. 140 tys. aut marek Volkswagen, Skoda, Audi oraz Seat z silnikiem diesla. Z uwagi na powyższe nasza Kancelaria analizuje możliwości prawne wystąpienia na drogę sądową z pozwem zbiorowym i pozwami  indywidualnymi przeciwko Volkswagen Group Polska.

 

16 -17 maja 2015

W dniach 16-17 maja 2015 r. radcowie prawni Kancelarii K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. świadczyli porady prawne z zakresu prawa dotyczącego nieruchomości w trakcie Targów Nieruchomości „Na Swoim” na zaproszenie Group4Events – organizatora Targów. Targi miały miejsce w hali widowiskowo - sportowej ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

 

02.2015

Dnia 20.02 w godz. 17:00 – 19:30 w sali 2D im. Witolda Świdy budynku D Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 7/10  odbyło się bezpłatne SPOTKANIE INFORMACYJNE z radcą prawnym Agnieszką Sobczyk i zespołem Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k., służącym pomocą w dochodzeniu roszczeń przeciwko bankom (pozwy zbiorowe i indywidualne). Na dzień dzisiejszy Kancelaria ma dużą grupę chętnych do 3 pozwów zbiorowych (Santander Consumer Bank S.A., BZ WBK S.A. – dawny KREDYT BANK, mBank). Dziękujemy za bardzo liczny udział w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

 

02.2015

Radca prawny Krzysztof Granat przeprowadził szkolenie dla Koła Naukowego Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu problematyki prawnej umowy o roboty budowlane.

 

01.2015

Nasza Kancelaria kompletuje osoby do przyłączenia się do pozwów zbiorowych przeciwko bankom w związku z zawartymi w umowach kredytowych klauzulami niedozwolonymi. W tym zakresie służymy Państwu wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów z zakresu prawa bankowego. Więcej informacji w zakładce Pozwy zbiorowe.

 

01.2015

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami radcy prawnego Marty Jas-Baran na temat projektowanych zmian w prawie budowlanym, opublikowanych w formie artykułu w Inżynierze Budownictwa. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - 2014.

 

10.10.2014

W związku z opublikowanym w  dniu 10.10.2014 r. oświadczeniem BNP Paribas Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ws. Sprzedaży premiowej „iKonto BNP Paribas z tabletem”, w którym Zarząd Banku podjął decyzję o zniesieniu limitu przyznawanych nagród, co oznacza, że wszyscy uczestnicy sprzedaży premiowej, którzy spełnili jej warunki, otrzymają tablet, Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w ocenie naszych prawników najprawdopodobniej obecnie nie istnieje podstawa faktyczna ani prawna do złożenia pozwu zbiorowego przeciwko BNP Paribas Polska S.A. Z uwagi na powyższe, informujemy wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do grupy w ramach pozwu zbiorowego, które zgłosiły się do naszej Kancelarii w celu ewentualnego udzielenia nam zlecenia obsługi prawnej, o braku naszej rekomendacji do prowadzenia sprawy przeciwko ww. Bankowi przed sądem powszechnym i o tymczasowej koniecznej rezygnacji  z przyjmowania zleceń w powyższej sprawie. Uprzejmie przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za okazane nam zaufanie.

 

06.-07.2014

Kancelaria doradzała jednemu z największych banków inwestycyjnych w USA w procesie zawarcia umowy underwritingowej dotyczącej podwyższenia kapitału spółki, działającej w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie górnictwa, wartość transakcji 20 mln USD.

 

07.07.2014

Dnia 7 lipca 2014 r. ogłoszona została upadłość likwidacyjna spółki Gant Development, trzeciego pod względem liczby sprzedanych mieszkań dewelopera w Polsce. Jednocześnie sąd umorzył postępowanie z uwagi na to, że majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania. Wierzyciele mają jednak szanse odzyskać swoje pieniądze. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

27.06.2014

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 123/2014 (4502) z dnia 27 czerwca 2014 r. zostało zamieszczone obwieszczenie sądowe o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 "WROBIS" S.A. we Wrocławiu. W sprawie szczegółowych informacji o postępowaniu i jego skutkach, a także w celu zgłoszenia wierzytelności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

12.10.2013

Radca prawny Krzysztof Granat wygłosił wykład na XIX Konferencji naukowo-technicznej pod tytułem „Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane”, która odbyła się w dniach 9-11 października 2013 roku w Ciechocinku. Wykład dotyczył typowych błędów i niedociągnięć Zamawiających publicznych przy tworzeniu umów na realizację robót budowlanych. Więcej... Tekst publikacji