Ochrona Konkurencji i Konsumentów


W zakresie ochrony konkurencji i konsumentów nasi eksperci świadczą następujące usługi:

- reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Antymonopolowym, a także w sporach przed sądami powszechnymi o roszczenia wynikające z prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

- podejmowanie czynności prawnych związanych z opracowaniem wniosków koncentracyjnych oraz reprezentowaniem Klientów w toku prowadzonego przez Prezesa Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji,

- przeprowadzenie analizy prawnej działalności przedsiębiorstw pod kątem ich zgodności  z zasadami ochrony konsumentów i konkurencji,

- interpretacja umów obrotu gospodarczego pod kątem istnienia niedozwolonych  klauzul rynkowych,

- wprowadzanie procedur chroniących naszych Klientów przed czynami stanowiącymi nieuczciwe praktyki rynkowe, m.in.: w zakresie wprowadzania w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia towarów lub usług, naśladownictwa, nieuczciwej reklamy,

- doradzanie w zagadnieniach pomocy publicznej świadczonej na rzecz przedsiębiorców oraz w problematyce z zakresu regulacji antydumpingowych,

- występowanie w imieniu naszych Klientów z sądowym powództwem o uznanie klauzul umownych za niedozwolone,

- w przypadku naruszenia zasad uczciwej konkurencji prowadzenie negocjacji oraz występowanie jako mediator pomiędzy stronami.